Home... Knf Lista bez sprawdzania baz

Analityka Biznesu pierwsza. Dane agenta w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: Informacje o agencie: Dane podstawowe Zakłady ubezpieczeń Polisy Pełnomocnictwa Działalność w UE.

Wlodzimierz Wasyluk/East News Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Z siedzib± w Warszawie - to nowy podmiot wpisany w ¶rodê na listê ostrze¿eñ publicznych Komisji Nadzoru Finansowego - poda³ Urz±d KNF.

Knf Lista

Podstaw± umieszczenia na li¶cie jest zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa z art. 290-296 ustawy o funduszach inwestycyjnych (m.in. Lokowanie w papiery warto¶ciowe bez zezwolenia, zbywanie udzia³ów w funduszach zagranicznych bez spe³nienia warunków). Zobacz tak¿e: Komisja ¶ledcza ds.

Giertych kontra Wassermann. Prowadzona przez KNF lista ostrze¿eñ jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zg³asza zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa. Celem listy ostrze¿eñ publicznych jest alarmowanie spo³eczeñstwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczno¶ci zachowania wiêkszej ostro¿no¶ci podczas kontaktów z tymi podmiotami. W 2009 roku na tak± listê wpisana zosta³a np. Spó³ka Amber Gold, co jednak, jak wynika m.in. Działalność Gospodarcza Koszty bez zdolności on this page.

Z prac sejmowej komisji ¶ledczej, nie sk³oni³o prokuratury do zajêcia siê t± spó³k± i w efekcie narazi³o wiele osób na straty finansowe.

Poszerza się lista firm, których działalność budzi zastrzeżenia. To z jednej strony dobra wiadomość - komisja działa, analizuje i ostrzega klientów. Ale jest i druga strona medalu - na rynku wciąż pojawiają się firmy, które szczególnym zagrożeniem są dla mniej wyedukowanych i świadomych klientów. W miniony wtorek KNF poinformowała o wpisaniu na listę kolejnego podmiotu - tym razem jest to firma MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu. Filarumpl od ręki Warszawa here. Zarzut dość poważny, który powinien być silnie świecą czerwoną lampką dla wszystkich, którzy na tę firmę się natknęli: 'Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl