Home... Hossa Bessa pierwsza Warszawa

Kreditech Opinie 5000 zł. Wiele zjawisk w otaczajacem nas ¶wiecie zachodzi w sposób powtarzalny, cykliczny. Najbardziej powtarzalny i intuicyjny jest cykl dzienny (poranek, dzieñ, zmierzch, noc), cykl pór roku, cykl wahad³a zegara, czy rezonatora kwarcowego. Cykle maja ró¿ny charakter, czêsto s± bardzo regularne i powtarzalne - np sinusoida, fala prostok±tna. Najczê¶ciej jednak s± bardziej nieregularne, z ró¿n± czêstotliwo¶ci± powtarzania tych samych warto¶ci - ró¿nym okresie i nieregularnych maksimach i minimach.

Takie w³a¶nie s± cykle ekonomiczne i gie³dowe. Wiadomo ¿e gospodarka rozwija siê od depresji, recesji do rozkwitu i przeinwestowania, z wszystkimi fazami po¶rednimi. Równie¿ gie³da, powi±zana z sytuacjê gospodarcz±, z kondycj± spó³ek, porusza siê w znanym cyklu hossy-bessy, gdzie mo¿na wyodrêbniæ fazy: paniki, zniechêcenia, niewiary, obojetno¶ci, wzrostu, euforii, nasycenia. Halopozyczka Opinie pierwsza. Wszystkie te fazy zawsze wystêpuj± lecz trwaj± przez ró¿ne okresy czasu w ró¿nych cyklach. Inflacja A Deflacja bez baz dla bezrobotnych. Czêsto mówi siê o bardzo d³ugim cyklu Kondratiewa (oko³o 54 letnim), 9-cio letnim, cyklu Kitchina (3-4 letnim) itd., a¿ do cykli minutowych.

Przeciwieństwo Hossy
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl