Home... Długi Polaków od ręki Warszawa

EAST NEWS Liczba d³u¿ników ubezpieczeniowych wynosi 113 547 osób Polacy s± winni ubezpieczycielom fortunê. Długi.info 5000 zł. Najwiêksze d³ugi nale¿± do mieszkañców Mazowsza, ¦l±ska i Wielkopolski, ale rekordzista to mieszkaniec Szczecina, który nie zap³aci³ prawie 217 tys. Prawie 200 mln z³ wynosz± ju¿ d³ugi Polaków z powodu nieop³aconych ubezpieczeñ. Problem jest spory, bo ¶rednia zaleg³o¶æ siêga 1760 z³, a liczba d³u¿ników przekracza 113,5 tys. Wpisani do Rejestru BIG InfoMonitor maj± g³ównie na sumieniu niezap³acone raty sk³adek ubezpieczeñ komunikacyjnych. Liczba d³u¿ników ubezpieczeniowych wynosi 113 547 osób. W sumie ubezpieczyciele maj± od nich do odzyskania prawie 200 mln z³ zaleg³o¶ci, choæ d³ugi s± zapewne znacznie wiêksze, bo nie wszyscy wpisuj± swoich d³u¿ników do Rejestru BIG.

Po jakim czasie długi się przedawniają? W 'Dzień Dobry TVN' adwokat Eliza Kuna wytłumaczyła wszystkie zawiłości dotyczące przedawnienia należności.

Długi Polaków

Najwiêksze problemy z p³atno¶ciami wynikaj± z ubezpieczeñ komunikacyjnych, które stanowi± znacz±c± czê¶æ biznesu towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Zapominaj± o ratach, sprzeda¿y auta albo nie maj± pieniêdzy Za co mo¿na trafiæ do rejestru d³u¿ników? Powodów jest kilka. Najczêstszy to brak p³atno¶ci kolejnej raty ubezpieczenia, gdy np. Op³ata za ubezpieczenie jest roz³o¿ona na raty. - Mowa tu np.

O obowi±zkowych polisach OC, których p³atno¶æ mo¿e byæ roz³o¿ona na dwie lub cztery raty, ale klientom zdarza siê, ¿e po op³aceniu pierwszej nie reguluj± ju¿ kolejnych. Je¶li przypomnienia i negocjacje z d³u¿nikiem nie daj± efektu, ubezpieczyciel wpisuje niesolidnych kierowców do Rejestru BIG, dochodz±c w ten sposób swoich nale¿no¶ci - mówi S³awomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. Zobacz tak¿e: Polacy skar¿± siê na ubezpieczycieli. Bank Pocztowy Księgowanie bez big zadłużonych Warszawa. K³opotów mo¿na sobie te¿ narobiæ zapominaj±c o powiadomieniu ubezpieczyciela o sprzeda¿y samochodu. Towarzystwo ubezpieczeniowe przekonane, ¿e pojazd nadal jest w tych samych rêkach, automatycznie przed³u¿a polisê na kolejny rok i dochodzi potem p³atno¶ci od domniemanego w³a¶ciciela, bo ten za ubezpieczenie nie p³aci. Dlatego wa¿ne jest, by przy tego typu transakcjach dope³niæ wszystkich formalno¶ci.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl